Regulamin strony internetowej „pym.uce.pl”

Definicje

Strona internetowa – pym.uce.pl

Właściciel – podmiot będący prawnym właścicielem strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

 

Właściciel/Administrator

 1. Właścicielem i Administratorem strony internetowej „pym.uce.pl” (zwanej dalej „Stroną”) jest UCE z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tą stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.
 3. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność Administratora.
 2. Bez uprzedniej zgody, użytkownik nie może:
 • wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych,
 • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

Usługi

 1. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny,
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

Warunki techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:

 • komputer z dostępem do sieci Internet,
 • standardowa przeglądarka internetowa z obsługą plików cookie.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usług w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu, o który działa Strona.
 2. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem,
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę,
 3. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora, co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

Udostępnienie informacji

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje o ciasteczkach, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji. 

Dane osobowe

 1. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej proszony jest o zapoznanie się z Zasadami dotyczącymi plików cookie,
 2. Strona nie przetwarza danych osobowych wysyłanych poprzez formularz kontaktowy czy też system komentarzy.

Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego,
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Administratora,
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie,
 4. Regulamin dostępny jest na Stronie,
 5. Niniejsza informacja oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego. 

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji na adres e-mail: pym(małpa)uce.pl

 

Zobacz także:
Zasady dotyczące plików cookie
Zasady prywatności